Project Management

H Metric Global Network ισχυροποιώντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που είναι η μακρόχρονη παράδοση στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν τις σημερινές αλλά και τις αυριανές ανάγκες των πελατών της.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου, η Metric Global Network διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία που την καθιστά ικανή να παρέχει μία σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε φορέα, υποστηρίζοντας συνολικά τις εκάστοτε ανάγκες, από το στάδιο της μελέτης μέχρι την υποστήριξη και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Δίνοντας έμφαση στην ουσία αλλά και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε έργου, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Metric Global Network είναι η ικανότητα να εντοπίζει ακριβώς τις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές ανάγκες του κάθε φορέα, προσφέροντας τις λειτουργικότερες και αποδοτικότερες λύσεις με κυριότερα χαρακτηριστικά τους:

  • τον αυξημένο δείκτη επιστροφής της επένδυσης (ROI)
  • την ομαλή ένταξη στις υφιστάμενες διαδικασίες και υποδομές του κάθε φορέα
  • την αυξημένη αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτονται από έναν κύκλο ποιότητας που δημιουργούν οι τρεις αλληλένδετοι τομείς Engineering – Sales – Project Management, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο των σύνθετων Έργων που αναλαμβάνει η Metric Global Network, διατηρώντας παράλληλα και την απαιτούμενη ευελιξία.

Αντιμετωπίζοντας κάθε έργο ολοκληρωμένα, τρεις είναι οι κύριοι άξονες που δίνουν το προβάδισμα στη Metric Global Network:

  • ολοκλήρωση συστημάτων (System Integration)
  • συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Technical & Business Consulting)
  • διαχείριση έργου (Project Management)

 

Metric Global Network | Consulting

Research & Development

Η Metric Global Network δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης αναγνωρίζοντας τη σημασία αφενός της γνώσης σε εξειδικευμένες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας και αφετέρου της αξιοποίησης των τεχνολογικών επιτευμάτων και καινούργιων ευκαιριών για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και την ικανοποίηση νέων απαιτήσεων.

Ο τομέας Έρευνας & Ανάπτυξης στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης αυτής, αναλύοντας τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, για την πρόβλεψη μακροπρόθεσμων ευκαιριών. Η εταιρεία με αυτό τον τρόπο υιοθετεί και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της.

Αυτό όμως που επιδιώκει η Metric Global Network είναι η ενσωμάτωση της γνώσης και της τεχνογνωσίας στα έργα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της, που να εξασφαλίζουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

GDPR

H Metric Global Network γνωρίζοντας καλά πως το θέμα της διασφάλισης των πληροφοριών είναι αμιγώς πληροφοριακή ενέργεια και βασισμένη στην μεγάλη εμπειρία των μηχανικών της οι οποίοι χρόνια εποπτεύονται από διάφορες ελεγκτικές αρχές, όπως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΤτΕ, έχει επενδύσει σε γνώσεις αλλά και σε συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους για την δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας η οποία θα μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες στην Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η Metric Global Network οργανώνει, ελέγχει και ενημερώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης σας για την σωστή και ασφαλή τήρηση των οδηγιών της GDPR.

Metric Global Network | Consulting GDPR

Security Policy

Η Metric Global Network φροντίζει για την άριστη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει με ειδική μέριμνα για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η Διοίκηση της  εταιρείας πιστεύει ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, ώστε η ποιότητα των επιχειρησιακών  δραστηριοτήτων  να παραμένει διαρκώς σε υψηλό επίπεδο  και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας - με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή τoυ – αποτελεί στρατηγική επιλογή της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

Outsourcing

Οι μηχανικοί της Metric Global Network, παρέχουν υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βέλτιστη σχεδίαση, αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Επίσης, βοηθούν καθοριστικά στην επιλογή των αντίστοιχων προϊόντων που ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες του πελάτη, υπό το πρίσμα της πιο συμφέρουσας οικονομοτεχνικής λύσης. Πολύ συχνά, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων διοργανώνονται demo στους χώρους της εταιρίας όπου προσομοιώνεται, κατά το δυνατόν, το περιβάλλον του πελάτη έτσι ώστε να επιλέγονται λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του.

 

 

Metric Global Network | Consulting Outsourcing

Business as a service

Όλο και συχνότερα, οι εταιρίες χρειάζονται έναν κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο για να στεγάσουν τον επικοινωνιακό και μηχανογραφικό τους εξοπλισμό, χωρίς όμως να επιθυμούν να επιβαρυνθούν με δαπάνες υποδομής, στελέχωσης και συντήρησης των χώρων αυτών.

 

Η Metric Global Network, μισθώνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους και έχει την πλήρη ευθύνη της παρακολούθησης του χώρου και του εξοπλισμού του πελάτη που βρίσκεται σε αυτόν, με την εγγύηση της Metric Global Network και με χαμηλό κόστος.

 

Ειδικευμένοι και έμπειροι μηχανικοί της Metric Global Network έχοντας άριστη γνώση του δικτυακού περιβάλλοντος των πελατών τους οποίους υποστηρίζουν, παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σχεδίαση, επέκταση, αναβάθμιση των δικτύων τους ή βελτιώνουν τα υπάρχοντα ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

 

Η σχεδίαση συγκεκριμένης εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας, εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του δικτύου, καθώς και την απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όλες οι υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, προσφέρονται από εξειδικευμένους μηχανικούς και καλύπτονται από το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Consulting

Project Management

Research & Development

GDPR

Security Policy

Outsourcing

Business as a service